Pravno obaveštenje

Pravo intelektualne svojine

Pojam „vebsajt“ za potrebe ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve veb strane na veb adresi www.ratel.rs (u daljem tekstu: vebsajt).

Svi autorski radovi koji su uključeni u ovaj vebsajt podležu zaštiti autorskih prava.

Ratelov logo je zaštićen (kako domaćim tako i međunarodnim) propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji za pravo intelektualne svojine.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik vebsajta može da koristi sadržaj istog isključivo za sopstvene potrebu, odnosno u nekomercijalne svrhe. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja vebsajta (npr. kopiranje, reprodukcija, distribucija itd.) u komercijalne svrhe je zabranjen.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se nalaze na vebsajtu, korisnik ili posetilac vebsajta može preuzeti sa servera za sopstvene potrebe (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala u svrhe pregleda i korišćenja istih u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, umnožavanje, izmena informacija i materijala sa www.ratel.rs ili njihovo slanje poštom, kao i širenje na bilo koji drugi način, bez prethodne pismene dozvole je zabranjeno. Zabranjena je upotreba svih elemenata www.ratel.rs u bilo koje druge svrhe, osim za ličnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: RATEL) ne odgovara za formu i sadržaj vebsajtova čije linkove sadrži.

Ograničenje odgovornosti

RATEL nastoji da podaci na vebsajtu budu ispravni i ažurni, tako da ni RATEL, ni druga pravna ili fizička lica koja su učestvovala u izradi vebsajta ili pri njegovom ažuriranju ne mogu biti odgovorna za eventualnu štetu ili gubitak koji bi kod korisnika vebsajta mogli da nastupe usled korišćenja vebsajta ili zbog nemogućnosti da ga koriste.

RATEL samo omogućava nesmetan rad vebsajta, tako da ne može da bude odgovoran za eventualnu štetu ili gubitak koji bi mogli da nastanu usled ometanja rada vebsajta.

RATEL ima pravo da izmeni vebsajt bez prethodnog obaveštenja.

Bezbednost ličnih podataka

Podaci o ličnosti koje RATEL, na bilo koji način, obrađuje putem ovog vebsajta, namenjeni su isključivo radi vršenja zakonskih ovlašćenja RATEL-a. Za više informacija o tome koje podatke o ličnosti korisnika ovog vebsajta RATEL prikuplja i obrađuje, i na koji način istima rukuje, možete saznati u Politici privatnosti.

Opšte

U slučaju spora u vezi sa korišćenjem vebsajta primenjuju se zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešava nadležni sudu Beogradu.

U vezi sa korišćenjem vebsajta, korisnik ovim putem potvrđuje da prihvata goreopisane uslove i da se sa njima slaže.