SAP/SAB

SAP (Services Ancillary to Programme making) obuhvata korišćenje radio-frekvencija od strane nezavisnih proizvođača programa i drugih nekomercijalnih emitera u cilju omogućavanja pomoćnih usluga za obradu programa.

SAB (Services Ancillary to Broadcasting) obuhvata upotrebu radio-stanica od strane terestričkih radio difuznih emitera u izradi svojih programa.

Frekvencijski opsezi za SAP/SAB, uključujući i video veze ENG/OB definisani su Planom namene.