Infrastruktura za zajedničko korišćenje

Operatori javnih elektronskih komunikacionih mreža imaju pravo da zahtevaju zajedničko korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture drugog operatora ili trećeg lica kada je to neophodno, radi konkurentnog, ekonomičnog i efikasnog obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je pripremila bazu podataka o kapacitetima koji mogu biti predmet zajedničkog korišćenja i pristupa na osnovu podatka koje su dostavili operatori javnih elektronskih komunikacionih mreža, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", broj 44/10, 60/13 - US i 62/14) i Pravilnikom o načinu prikupljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji kapaciteta elektronske komunikacione mreže ("Službeni glasnik RS", br 66/15).

Shodno članu 52. Zakona, predviđeno je da Agencija vodi ažurnu Bazu podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji kapaciteta koji mogu biti predmet zajedničkog korišćenja.

Pravilnikom je predviđena evidencija  kapaciteta elektronske komunikacione mreže koja može biti predmet zajedničkog korišćenja u formi objedinjene Baze podataka.

Na osnovu člana 8. Pravilnika, Agencija je odgovorna za uspostavljanje i regulisanje pristupa. Agencija je odgovorna i za finansiranje, održavanje i upravljanje Bazom podataka.

Baza kapaciteta sadrži podatke o antenskim stubovima i kablovskoj kanalizaciji elektronskih komunikacionih mreža.

Operatori koji su zainteresovani da iznajmljuju infrastrukturu dužni su da dostave tražene podatke. U slučaju izgradnje nove infrastrukture koja je predmet iznajmljivanja, potrebno je dostaviti podatke u roku od 15 dana od dana početka njenog korišćenja. Operatori su dužni da ažuriraju podatke najmanje jednom u 3 meseca.

Baza podataka o kapacitetima koji mogu biti predmet zajedničkog korišćenja i pristupa