Amaterska radio-služba

Način funkcionisanja amaterske službe je opisan u "Pravilniku o načinu korišćenja amaterskih radio-stanica" (nov Pravilnik o načinu korišćenja radio-stanica od strane radio-amatera je u izradi). Amaterska služba je radio-služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju amateri, odnosno propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih ciljeva i bez materijalne koristi.

Zvanje radio-amatera može da stekne svako lice koje je stručno osposobljeno za rad na amaterskim radio-stanicama. Stručna osposobljenost radio-amatera dokazuje se polaganjem stručnog ispita za odgovarajući stepen stručne osposobljenosti. Polaganje stručnih ispita za radio-amatera organizuje i sprovodi Savez radio-amatera Srbije i Savezi radio-amatera pokrajina. Kandidat koji položi stručni ispit za radio-amatera dobija dokaz o položenom stručnom ispitu za odgovarajuću klasu, koji izdaje odgovarajući savez radio-amatera. Kandidat koji je položio stručni ispit za radio-amatera može da podnese RATEL-u zahtev za izdavanje radio amaterske licence. Za dobijanje dobijenje licence potrebno je da se obrati zahtevom RATEL-u i uz zahtev da podnese sledeća dokumenta:

 • očitana lična karta ( sa podacima o JMBG i adresi prebivališta)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za odgovarajuću klasu;
 • potvrdu saveza radio-amatera o dodeljenom pozivnom znaku;
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje licence;
 • popunjen obrazac zahteva za izdavanje radio amaterske licence.

Na osnovu podnete dokumentacije, RATEL izdaje radio amatersku licencu sa rokom važenja od 10 godina.

Amaterske radio-stanice mogu da poseduju i koriste fizička lica i organizacije radio-amatera. Za korišćenje amaterske radio-stanice je potrebno posedovanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za lične, odnosno klupske amaterske radio-stanice. Za dobijanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija, potrebno je RATEL-u podneti sledeća dokumenta:

Iznosi naknada za izdavanje i licenci i dozvola su definisani Pravilnikom o usklađivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Dokumentaciju potrebnu za izdavanje dovole/a, može da se dostavi lično, poštom ili preko e-maila RATEL-a (ratel@ratel.rs) a potrebnu dokumentaciju može da prikuplja i organizacija radio-amatera u ime svojih članova i dostavlja zbirne zahteve RATEL-u.

Radio-amater koji poseduje radio amatersku licencu za 1. klasu radio-amatera može, u skladu sa CEPT preporukom T/R 61-01, podneti zahtev RATEL-U za dobijanje CEPT radio amaterske licence.

CEPT radio amatersku licencu izdaje RATEL i ista sadrži  sledeće podatke:

 • u naslovu SERT radio amaterska licenca;
 • izjavu prema kojoj je imalac licence ovlašćen da koristi amatersku radio-stanicu, u  skladu sa preporukom T/R 61-01, u zemljama u kojima se ista primenjuje;
 • ime i adresa imaoca licence;
 • pozivni znak;
 • period važenja licence;
 • naziv organa koji izdaje licencu.

Radio-amater koji poseduje radio amatersku licencu za 1. klasu radio-amatera može, u skladu sa CEPT preporukom T/R 61-02, podneti zahtev RATEL-u za dobijanje HAREC sertifikata (HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE - HAREC).