Prenos broja


Prenosivost broja je mogućnost da korisnik (pretplatnik) govorne usluge zadrži svoj broj prilikom promene operatora javne govorne usluge.

Informacija o tome da li je određeni broj prenet i, ako jeste, kod kog je operatora, dostupna je na adresi www.prenesibroj.rs.

Prenosivost broja je pravo korisnika prema Zakonu o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon). Prenosivost broja je zakonska obaveza i postoji u svim zemljama Evropske unije i regiona. Korisnici su uglavnom ne žele da menjaju svoj telefonski broj i to je često bio razlog zbog koga su ostajali kod nekog operatora čak i kada nisu bili zadovoljni njegovim uslugama. Prenosivost broja uklanja tu prepreku i zato se smatra važnim mehanizmom podsticanja konkurencije i liberalizacije tržišta elektronskih komunikacija.

Operatori su dužni su da ostvare međusobnu saradnju i da se uzdrže od postupanja usmerenog na otežavanje ili sprečavanje prenosa broja.

Operatori su dužni da u postupku prenosa broja, obezbede da trajanje prekida usluge korisniku tokom prenosa ne bude duže od jednog radnog dana.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) uređuje oblast prenosivosti broja. Bliže propisuje uslove i način prenosa broja, kao i visinu naknade za prenos broja, upravlja informacionim sistemom za prenos broja i održava bazu podataka prenetih brojeva.

Pored Zakona o elektronskim komunikacijama, ova oblast je regulisana i odredbama sledećih podzakonskih akata:

Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 52/11) - u primeni zaključno sa 31. julom 2023. godine

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/22) - u primeni od 1. avgusta 2023. godine

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/14) - u primeni zaključno sa 31. julom 2023. godine

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/22) - u primeni od 1. avgusta 2023. godine

   Prenosivost broja u mobilnoj telefoniji


U Republici Srbiji je od 1. jula 2011. godine dostupna mogućnost prenosa broja u mobilnim mrežama. Do kraja 2021. godine, izvršeno je preko milion prenosa brojeva iz mreže jednog mobilnog operatora u mrežu drugog mobilnog operatora. RATEL je tada sa operatorima mobilne telefonije uspostavio i nastavio uspešnu saradnju u sprovođenju složenog postupka prenosivosti broja. U proteklom periodu prenosivost broja i  rad centralne baze prenetih brojeva koju održava RATEL odvijali su se bez problema. Prenosivost brojeva je svih ovih godina bila važna pogodnost za korisnike, tako da je skoro svake godine realizovano više od 100.000 prenosa brojeva u mobilnoj telefoniji.

   Prenosivost broja u fiksnoj telefoniji


Prenosivost broja u fiksnoj telefoniji, koja je omogućena u aprilu 2014. godine zahtevala je dodatne napore zbog složenosti. Do kraja 2021. godine je izvršeno više od 400.000 prenosa geografskih brojeva iz mreže jednog operatora u mrežu drugog operatora fiksne telefonije. U uslovima kada se korišćenje fiksne telefonije smanjuje, procentualni odnos prenetih brojeva u odnosu na ukupan broj korisnika je značajan, čak veći nego u mobilnoj telefoniji.

   Procedura prenosa broja


Pored korisnika, u postupku prenosa broja učestvuju operator primalac broja (kod koga korisnik želi da pređe, odnosno čije usluge namerava da koristi u narednom periodu) i operator davalac broja (čije usluge korisnik trenutno koristi, a više ne želi  da ih koristi).

Korisnik podnosi zahtev za prenos broja operatoru primaocu broja.

Zahtev za prenos broja se ujedno smatra zahtevom za raskid ugovora između korisnika i operatora davaoca broja.

Ugovor se smatra raskinutim trenutkom isključenja broja iz mreže operatora davaoca broja.

Korisnik je dužan da prilikom podnošenja zahteva za prenos operatoru primaocu broja dostavi podatke o svom identitetu.

Korisnik je, takođe, dužan da dostavi izjavu kojom se obavezuje da će operatoru davaocu broja izmiriti sve obaveze po osnovu ugovora do trenutka isključenja broja iz njegove mreže. Ukoliko korisnik ne izvrši ove obaveze na vreme, može biti privremeno ili trajno isključen.

Operator davalac broja proverava da li su ispunjeni uslovi za prenos broja i može da odbije zahtev samo iz razloga definisanih pravilnicima koji uređuju prenosivost broja.  Mogući razlozi za odbijanje zahteva su sledeći:

  • zahtev za prenos broja je netačan ili nepotpun ili ga je podnelo neovlašćeno lice;
  • od poslednjeg prenosa broja je proteklo manje od tri meseca, ako je reč o mobilnoj telefoniji, odnosno šest meseci za fiksnu telefoniju, ili je broj već u postupku prenosa;
  • korisnik je koristio usluge operatora davaoca broja kraće od tri meseca ako je reč o mobilnoj telefoniji, odnosno šest meseci za fiksnu telefoniju;
  • utvrđeno je da postoje neizmirena dospela dugovanja pretplatnika;
  • broj je u sistemu fiksne telefonije koji ne omogućava prenos broja;
  • tražen je prenos broja koji je deo vezane serije brojeva ili pripada korisničkoj grupi brojeva kod operatora davaoca broja.

U praksi se pokazalo da su razlike u nazivima i adresama korisnika između zahteva za prenos broja i evidencije operatora najčešći razlog odbijanja zahteva za prenos broja.

Da bi mogli da prenesu svoj broj, korisnici koji nemaju zaključen pretplatnički ugovor (pripejd korisnici) moraju biti registrovani. Pod registracijom korisnika se podrazumeva identifikacija korisnika u skladu sa procedurom operatora.

U slučaju vezane serije brojeva dozvoljeno je prenošenje pojedinačnih celina kao i pojedinačnih brojeva ukoliko pretplatnik (korisnik) prethodno istupi iz definisane serije vezanih brojeva kod operatora davaoca broja.

Postupak provere ispunjenosti uslova i slanja obaveštenja ne može da traje duže od dva radna dana za mobilnu, odnosno tri radna dana za fiksnu telefoniju, računajući od dana kada je operator davalac broja primio zahtev za prenos broja.

Ukoliko su uslovi za prenos broja ispunjeni, operator davalac broja obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu o prihvatanju zahteva za prenos broja. Nakon prihvatanja zahteva operator davalac broja je u obavezi da izvrši prenos u roku od dva radna dana za mobilnu odnosno u roku od tri radna dana za fiksnu telefoniju.

Od uvođenja prenosivosti broja više nije moguće znati u kojoj mreži se broj nalazi samo na osnovu pozivnog broja (060, 063, 064, ...), tako se u nekim slučajevima može desiti  da poziv prema prenetom broju korisnika košta više od očekivane cene. Iz tog razloga korisnik može da aktivira automatsku govornu poruku sledećeg sadržaja: „Pozivate broj koji je prenet kod operatora X. Molimo sačekajte da se uspostavi veza”, koja se ne tarifira. Pored toga, korisnici mogu dobiti informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mrežu i na internet strani RATEL-a www.prenesibroj.rs.