Kontrola spektra

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je, na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama, nadležna za obavljanje kontrole korišćenja radiofrekvencijskog (RF) spektra na celoj teritoriji Republike Srbije. Za ispunjavanje ovog zadatka u okviru RATEL-a je zadužena Služba za kontrolu, odnosno Kontrolno-merni centri kao organizacione jedinice ove službe.

Kontrola korišćenja RF spektra podrazumeva proveru emisionih parametara radio-stanica koje signale emituju na osnovu izdatih dozvola za korišćenje radio-frekvencija ili po režimu opšteg ovlašćenja, utvrđivanje prirode i lokacije izvora nelegalnih radio-emisija i izvora štetnih smetnji uz preduzimanje zakonskih mera za njihovo uklanjanje, proveru ispunjenosti uslova za emitovanje radio-signala koji su navedeni u koordinacionim sporazumima potpisanim sa drugim državama,  utvrđivanje iskorišćenosti spektra u pojedinim radiofrekvencijskim opsezima i druge aktivnosti koje treba da omoguće nesmetan rad svih radio-komunikacionih uređaja i sistema. Rezultate dobijene tokom kontrole koriste i druge službe u RATEL-u koje se bave planiranjem i usaglašavanjem korišćenja radio-frekvencija, čime se zaokružuje proces upravljanja spektrom. 

Ubrzani razvoj novih tehnologija u oblasti bežičnih elektronskih komunikacija značajno usložnjavaju zahteve koje mora da ispuni savremeni integrisani sistem za monitoring RF spektra, čije postojanje je preduslov za ispunjavanje svih navedenih zadataka.

RATEL -ov sistem za monitoring RF spektra se sastoji od dva Kontrolno-merna centra sa ljudskom posadom koji se nalaze u Beogradu i Nišu, pet mernih vozila opremljenih specijalizovanom mernom opremom i teleskopskim antenskim stubovima, kao i mrežom daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica (DUKMS), opremljenih za merenje signala niskog intenziteta i geolociranje izvora emisija u širim zonama. 2017 . godine je započet projekat izgradnje sistema daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica, i u dosadašnjim fazama je izgrađeno i pušteno u rad devetnaest daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica, čime je omogućeno kontinualno praćenje stanja u etru na većem delu državne teritorije. Planirano je da se tokom 2022. godine pusti u rad još tri stanice ovog tipa.

Takođe , sistem za monitoring RF spektra čine i daljinski upravljane senzorske stanice koje su postavljene u Beogradu i Nišu. Ekipe iz Službe za kontrolu koriste i raznovrsnu prenosnu mernu opremu koja omogućava merenja u radiofrekvencijskim opsezima do 90 GHz.

Sledeća faza proširenja sistema za monitoring RF spektra je montaža većeg broja manje kompleksnih, kompaktnih daljinski upravljanih mernih stanica koje se postavljaju pretežno u urbanim sredinama. U january 2022.godine završeni su radovi na lokacijama u Novom Sadu .

Povezivanjem svih stanica u integrisani sistem za monitoring RF spektra, u kome je omogućen pristup različitoj mernoj opremi preko zajedničke softverske platforme, stvoriće se uslovi za još efikasniju kontrolu korišćenja radiofrekvencijskog spektra. 
 

 
GALERIJA SLIKA


Prikaz zauzeća radiofrekvencijskog spektra