Izdavanje dozvola

Regulator izdaje dozvole (posebnu licencu, licence i/ili odobrenja) za obavljanje poštanskih usluga, na osnovu Zakona o poštanskim uslugama

 • posebna licenca je dozvola koja se izdaje javnom poštanskom operatoru za obavljanje univerzalne poštanske usluge;
 • licenca je dozvola koja se izdaje poštanskom operatoru za obavljanje univerzalne poštanske usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga;
 • odobrenje je dozvola koja se izdaje poštanskom operatoru za obavljanje ostalih poštanskih usluga.

Zahtev za dodelu dozvole se podnosi na obrascu koji propisuje Regulator i obavezno sadrži sledeće podatke:

 1. osnovne podatke o podnosiocu zahteva, i to: poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte, poreski identifikacioni broj - PIB, matični broj, broj tekućeg računa i oznaku poslovne banke, broj telefona/faksa, kontakt za reklamacije korisnika, e-mail adresu, adresu internet stranice;
 2. podatke za dodelu dozvole, i to:
        (1) specifikaciju poštanskih usluga za koje se traži dozvola;
        (2) teritoriju na kojoj će se obavljati poštanske usluge;
        (3) vremenski period za koji se traži dozvola
        (4) planirani datum početka obavljanja poštanskih usluga;

 1. podatke o zakonskom zastupniku/ovlašćenom punomoćniku, i to: ime i prezime, funkcija/radno mesto, JMBG, adresa, kontakt telefon/faks, e-mail adresa;
 2. navode o obaveznim prilozima koje treba dostaviti uz zahtev, i to:

        (1) dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje poštanskih usluga pribavljen od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;

        (2) opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga;

        (3) cenovnik poštanskih usluga;

        (4) rešenje/izjava o identifikacionom znaku podnosioca zahteva;

        (5) ovlašćenje za potpisivanje zahteva.


U prilogu su dati sledeći obrasci:
Dozvola se može izmeniti podnošenjem Zahteva za izmenu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i ispunjenjem zakonskih uslova.

U slučaju potrebe za izmenom dozvole poštanski operator podnosi obrazac Zahtev za dodelu izmenjene dozvole (posebne licence/ licence/ odobrenja) za obavljanje poštanskih usluga, koja sadrži:

 1. osnovne podatke o podnosiocu zahteva, i to: poslovno ime, sedište, broj i vrstu dozvole i adresu za prijem pošte;
 2. podatke za izmenu dozvole: razlog za izmenu dozvole, planirani datum izmene dozvole, i polje napomena.
 3. podatke o zakonskom zastupniku/ovlašćenom punomoćniku, i to: ime i prezime, funkcija/radno mesto, JMBG, adresa, kontakt telefon/faks, e-mail adresa;
 4. navod o obaveznom prilogu koji treba dostaviti uz zahtev: ovlašćenje za potpisivanje zahteva. 

Prilog:

Regulator je dužan da o urednom zahtevu za dodelu dozvole odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a urednost zahteva se ceni u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Poštanski operator plaća Regulatoru taksu za izdavanje dozvole u visini od 18.200,00 dinara i naknadu na ime operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga plaća poštanski operator, u iznosu koji se utvrđuje na godišnjem nivou, rešenjem koje donosi Regulator (0,4% od ostvarenog prihoda poštanskog operatora od obavljanja poštanskih usluga).


Posebna licenca se izdaje na period do 15 godina.

Licenca se izdaje na period do 10 godina.

Odobrenje se izdaje na ograničeni rok trajanja od jedne do deset godina, u skladu sa podnetim zahtevom.

Korisnik dozvole može da prestane da koristi predmet dozvole i pre isteka roka na koji je dozvola izdata, o čemu je dužan da obavesti Regulatora u roku ne kraćem od 30 dana pre prestanska rada i izmiri sve preuzete obaveze prema korisnicima poštanskih usluga, Regulatoru i drugim licima.

Dozvola je neprenosiva.

Dozvola može biti oduzeta korisniku dozvole u sledećim slučajevima:

 • ako je dozvolu dobio na osnovu neistinitih podataka, koji su bili od značaja za donošenje odluke;
 • ako ne obavlja poštanske usluge u skladu sa zakonom, na način i pod uslovima utvrđenim dozvolom;
 • ako je protivzakonitim obavljanjem delatnosti naneo štetu opštem interesu ili prouzrokovao štetu većih razmera;
 • ako nije otpočeo sa obavljanjem poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana dobijanja dozvole ili je nastupio prekid u obavljanju poštanskih usluga u neprekidnom trajanju duže od 12 meseci;
 • Ako nije izmirio obaveze prema Regulatoru na ime naknade operativnih troškova predviđenih zakonom kojim se uređuje oblast poštanskih  usluga.

Regulator donosi odluke u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.