Kontrola rada i provera postupanja operatora

Postupak provere postupanja operatora obavlja se saglasno odredbama člana 131. Zakona o elektronskim komunikacijama. Operatori su dužni da delatnost elektronskih komunikacija obavljaju u skladu sa propisanim opštim uslovima za obavljanje delatnosti, posebnim obavezama određenim operatorima sa ZTS, uslovima propisanim dozvolama za korišćenje numeracije, pojedinačnim dozvolama za korišćenje radio-frekvencija, kao i drugim obavezama utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama i propisima donetim na osnovu njega.

Regulator je ovlašćen da od operatora traži podatke i informacije koji su joj potrebni radi provere njihovog postupanja, kao i da vrši merenja i ispitivanja rada elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme.

Poslove merenja i ispitivanja Regulator vrši preko kontrolno-mernih centara, kao organizacionih jedinica Regulatora (područne jedinice), odnosno preko lica ovlašćenih za vršenje merenja i ispitivanja.

Ako Regulator utvrdi da postupanje operatora nije u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama i propisima donetim na osnovu njega, o tome obaveštava operatora, određuje rok u kome operator treba da se izjasni o utvrđenim nepravilnostima, da ih otkloni i o tome obavesti Regulatora. Rok za izjašnjenje i otklanjanje nepravilnosti ne može biti kraći od osam dana od dana prijema zahteva od strane operatora, osim u slučajevima kada Regulator utvrdi teže ili ponovljeno kršenje propisanih obaveza.

Ako Regulator utvrdi da operator nije otklonio utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku, podnosi prijavu inspekciji Ministarstva.

Pravilnici na osnovu kojih se vrši provera postupanja:

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

Pravilnik o o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

Postupak provere postupanja operatora, može biti pokrenut na zahtev, odnosno žalbu korisnika, na osnovu pritužbe drugih operatora, na osnovu uočenih nepravilnosti u radu operatora od strane Regulatora, usled nepoštovanja propisanih parametara kvaliteta prilikom pružanja usluga i dr.