Javne komunikacione mreže

Pod Javnim komunikacionim mrežama podrazumevaju se mreže javnih mobilnih komunikacija i mreže javnih fiksnih bežičnih komunikacija.

JAVNE MOBILNE KOMUNIKACIJE

U Republici Srbiji za pružanje javne mobilne elektronske komunikacione usluge na tehnološki neutralnoj osnovi RATEL je izdao pojedinačne dozvole na osnovu javnog nadmetanja za tri operatora :

Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija  akcionarsko društvo, Beograd, Yettel d.o.o. Beograd i A1 Srbija d.o.o. Beograd za frekvencijske opsege 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz  i 2100 MHz. Takođe su izdate dozvole i za dva virtualna mobilna operatora: Globaltel i Mundio Mobajl (Mundio Mobile) d.o.o.

Prikaz radio-frekvencijskih opsega i tehnologija u upotrebi kod operatora Telekom Srbija, YETTEL i A1 SRBIJA :

 

 

UL (MHz)

DL (MHz)

Upotrebljena tehnologija

Telekom Srbija

832-842

791-801

LTE(4G)

 

894,5-904,1

939,5-949,1

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1730-1750

1825-1845

GSM(2G), LTE(4G)

 

1935 - 1950

2125 - 2140

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1905 - 1910

Ne koristi

YETTEL

842-852

801-811

LTE(4G)

 

904,3-913,9

949,3-958,9

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1710-1730

1805-1825

GSM(2G), LTE(4G)

 

1920-1935*

2110-2125*

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1900 - 1905

Ne koristi

A1 SRBIJA

852-862

811-821

LTE(4G)

 

890,1-894,3

935,1-939,3

GSM(2G), UMTS(3G)

 

1750-1780

1845-1875

GSM(2G), LTE(4G)

 

1950 - 1965

2140 - 2155

UMTS(3G), LTE(4G)

 

1910 - 1915

Ne koristi

*YETTEL privremeno koristi 1965-1980/2155-2170 MHz.