Poštanske usluge

Nadležnost Regulatora u oblasti poštanskih usluga u Republici Srbiji je da obavlja sledeće poslove i zadatke:

 1. propisuje uslove i način obavljanja poštanskih usluga, propisuje parametre kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga, propisuje minimalni kvalitet u obavljanju univerzalne poštanske usluge i prati njihovu primenu
 2. daje saglasnost na  Opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga koje donose poštanski operatori
 3. daje saglasnost na poštarinu za univerzalnu poštansku uslugu osim rezervisanih poštanskih usluga
 4. daje saglasnost na cenovnik ostalih poštanskih usluga svim poštanskim operatorima
 5. propisuje bliže uslove za izdavanje dozvola poštanskim operatorima
 6. izdaje i oduzima licence poštanskim operatorima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
 7. izdaje i oduzima odobrenja poštanskim operatorima za obavljanje ostalih poštanskih usluga
 8. vodi registar izdatih dozvola poštanskim operatorima i obezbeđuje javni pristup istom
 9. utvrđuje visinu troškova za izdavanje dozvola i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja
 10. prati da li se poštanski operatori pridržavaju uslova sadržanih u izdatim dozvolama, a u slučaju povreda tih uslova ili odredaba Zakona o poštanskim uslugama, preduzima mere iz svoje nadležnosti
 11. određuje tarifne stavove za univerzalnu poštansku uslugu
 12. uređuje način vođenja odvojenog računovodstva i provere verodostojnosti i  objavljuje izveštaje o usklađenosti vođenja računovodstvenog razdvajanja od strane javnog poštanskog operatora,
 13. utvrđuje način i uslove pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i vodi registar zaključenih ugovora
 14. donosi i druga podzakonska akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast poštanskih usluga
 15. preduzima mere u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga
 16. prati rad poštanskih operatora po primedbama, odnosno prigovorima korisnika
 17. posreduje u vansudskom rešavanju sporova između korisnika i poštanskih operatora;
 18. vrši stručni nadzor nad radom poštanskih operatora
 19. prati razvoj u oblasti poštanskih usluga prikuplja informacije, formira i održava bazu podataka od značaja za oblast poštanskih usluga i redovno objavljuje podatke
 20. učestvuje u radu međunarodnih organizacija i institucija u svojstvu nacionalnog regulatornog tela u oblasti poštanskih usluga
 21. obezbeđuje javnost u radu
 22. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom


Oblast poštanskih usluga u Srbiji uređena je:

 • Zakonom o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br: 77/19)
 • Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza ("Službeni glasnik RS", br. 42/09, 10/14, 12/18)
 • Strategijom razvoja poštanskih usluga u Srbiji ("Službeni glasnik RS", br: 101/2007, 43/2013, 84/2017,)
 • Pravilnikom o uslovima za otpočinjanje delatnosti poštanskih usluga ("Službeni glasnik RS", br. 51/10)
 • Pravilnicima Regulatora.

Adresa na koju se Regulatoru dostavlja pošta je:

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL)

Sektor za poštanske usluge
Palmotićeva 2
11103 Beograd PAK 106306              

E-mail:

postanskotrziste@ratel.rs

Radno vreme: 07.30-15.30, radnim danima