Često postavljana pitanja

PITANJE: Da li mogu da stupim u kontakt sa RATEL-om putem ovog sajta?

ODGOVOR: Ukoliko želite da nam uputite pitanje, komentar ili sugestiju možete nam pisati elektronskom poštom preko kontakta.

PITANJE: Da li moram da platim račun na koji ulažem prigovor: 

ODGOVOR: Pretplatnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi ( član 113. ZEK stav 3.).

PITANJE: Da li je operator odgovoran za kvalitet usluge?

ODGOVOR: Kvarove i smetnje operator je dužan da otkloni najkasnije u roku od 48 sati od trenutka njihovog nastanka, bez obzira da li su nastali na delu sistema ili celom sistemu, a u slučaju da prekid traje duže od 48 sati od trenutka njegovog nastanka, operator je u obavezi da iznos mesečne pretplate umanji srazmerno periodu u kome nije pružao uslugu, za usluge za koje se plaća fiksna mesečna pretplata (član 27. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režim opšteg ovlašćenja).

Operator treba posebno da vodi računa o blagovremenom otklanjanju kvarova i smetnji kod posebnih kategorija pretplatnika kao što su: domovi za starije i nemoćne osobe, starije i/ili invalidne osobe koje žive u kući ili stanu i sl.

Operator ne odgovara za štetu ako je kvalitet pružene usluge manji od propisanog ili ugovorenog zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvideti, izbeći odnosno ukloniti (viša sila), kao i zbog blagovremeno najavljenih radova na održavanju mreža i usluga u rokovima primerenim okolnostima (član 113. ZEK).


VAS usluge

PITANJE: Da li je postoji kontrola potrošnje?

ODGOVOR: Operator javno dostupnih telefonskih usluga dužan je da, u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, pretplatniku omogući, na jednostavan način i bez naknade:  zabranu odlaznih poziva i slanja elektronskih poruka, kada mesečni troškovi tih usluga pređu unapred određeni iznos, i  zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, kao i poziva ili slanja elektronskih poruka na određene vrste brojeva (član 114. ZEK).

PITANJE: Imam li pravo na listing?

ODGOVOR: Operator je dužan da pretplatniku, na njegov zahtev, izda račun koji sadrži detaljnu specifikaciju pruženih usluga sa obračunom zaduženja za svaku pojedinačnu uslugu, radi jednostavne provere i kontrole troškova pruženih usluga.

Podaci ne obuhvataju: podatke o pozivima koji su besplatni, pozive službama za hitne intervencije, kao ni podatke koji su nespojivi sa odredbama zakona kojim se reguliše zaštita podataka o ličnosti (član 112. ZEK).

PITANJE: Račun mi je uvećan po osnovu poruka vezanih za kratke brojeve, i operator mi je dao informaciju da se radi o usluzi sa dodatom vrednošću?

ODGOVOR: Usluge sa dodatom vrednošću (Value Added Services- VAS) mogu biti:  pristup i/ili isporuka sadržaja informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, naručivanje odnosno zakazivanje nekih usluga,  autorizacija pristupa, napredni komunikacioni servisi,  pristup nagradnim igrama, pitalicama i igrama na sreću, usluge vezane za elektronske i štampane medije i Internet, pristup i/ili isporuka sadržaja za odrasle, donacija koja se prikuplja u dobrotvorne ili humanitarne svrhe, i druge usluge.

Ne smatra se uslugom sa dodatom vrednošću: plaćanje roba i usluga (kupovina ulaznica, plaćanje parkinga, bankarskih i sličnih usluga u skladu sa propisima kojima se uređuje predmetna oblast, odnosno obligacioni odnosi), preko telefonskog računa, ako se plaćanje može obaviti i na drugi način.

Da bi ove usluge koristio, korisnik mora da se za njih prijavi kod operatora koji tu uslugu pruža. Obaveza operatora je da obavesti korisnika o uslovima korišćenja i ceni pružanja usluga. Između ostalog, korisnik mora da bude obavešten kako da se odjavi.Ove poruke šalju operatori usluga korišćenjem kratkih kodova koje dobijaju od operatora mobilne telefonije.

Korisnici treba da obrate pažnju na sledeće:

 • Ukoliko dobiju poruku kojom se nudi neka usluga, a nisu se za tu uslugu prijavili, potrebno je da detaljno pogledaju sadržaj poruke, jer bi u njoj trebalo da bude informacija o načinu na koji mogu da se odjave i takve poruke više ne primaju za tu konkretnu uslugu.
 • Ukoliko korisnik nastavi da dobija poruke, potrebno je da češće proverava stanje svog računa (a ne da čeka mesečni račun) i, ukoliko ne može sam da se odjavi od usluge, kontaktira mobilnog operatora, čiji je pretplatnik, kako bi saznao koji operator mu neželjene poruke šalje.

Pravilnikom o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću bliže su uređene obaveze operatora koji pružaju uslugu sa dodatom vrednošću u pogledu objavljivanja detaljnog opisa i cene ukupne usluge, odnosno svih njenih sastavnih delova, oglašavanja usluge, načina obračuna i naplate usluge, načina obrade podataka o ličnosti, podataka o saobraćaju i podataka o lokaciji, kontrole nedozvoljenog sadržaja i rešavanja prigovora i zaštite interesa korisnika.

Operator usluge sa dodatom vrednošću je pravno lice koje pruža uslugu sa dodatom vrednošću korisniku usluge, a operator javne komunikacione mreže je pravno lice koje raspolaže javnom komunikacionom mrežom koje operatoru usluga sa dodatom vrednošću obezbeđuje tehničke uslove i/ili uslugu obračuna i naplate za pružanje usluge.

Operator usluge sa dodatom vrednošću i lice sa kojim on ima zaključen ugovor u obavezi da obezbede zaštitu korisnika usluge tako što će: dati jasne i nedvosmislene informacija o vrsti i sadržini usluge koja se pruža, ceni i načinu naplate usluge, oglašavanje usluge da sadrži jasne i transparentne informacije o pružaocu usluge, obezbediti da promotivne aktivnosti ni na koji način ne budu obmanjujuće niti da na bilo koji način dovode u zabludu potencijalne korisnike usluge, sadržina usluge da bude u skladu sa propisima u Republici Srbiji, obezbediti posebnu zaštitu dece itd.

Radiofrekvencijski (RF) spektar

PITANJE: Koji je postupak dobijanja dozvole za FM stanicu?

ODGOVOR: Dozvola za korišćenje radio-frekvencije za radijsku (FM) radiodifuznu stanicu dobija se isljučivo na osnovu Javnog konkursa koji objavljuje Regulatorno telo za elektronske medije - REM, odnosno na osnovu dobijene dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa. Za sve informacije u vezi sa konkursom potrebno je obratiti se REM-u (http://www.rra.org.rs). Po dobijanju dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa, korisnik se obraća RATEL-u sa zahtevom radi dobijanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio frekvencija. Ove dve dozvole čine jedinstvenu dozvolu za rad radijske (FM) radiodifuzne stanice.

PITANJE: Koja su potrebna dokumenta za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija?

ODGOVOR: Za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija uz zahtev potrebno je podneti popunjen odgovarajući Obrazac zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju.

PITANJE: Koja su potrebna dokumenta za izdavanje privremene dozvole i  na koji period  se izdaje?

ODGOVOR: Privremena dozvola za korišćenje radio-frekvencija se izdaje za period do 60 dana. Za dobijanje dozvole za privremenu radio-stanicu stranim pravnim licima je potrebno dostaviti popunjeni ZPDPR-SPL obrazac.

Temporary license is issued for the period up to 60 days. In order to be granted a temporary radio station license foreign legal entities need to submit a filled out ZPDPR-SPL Form.

PITANJE: Koja su potrebna dokumenta za dodelu frekvencija i izdavanje dozvola za različite funkcionalne sisteme?

ODGOVOR: Za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za različite funkcionalne sisteme uz zahtev i popunjen odgovarajući Obrazac zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole ZPD potrebno je dostaviti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju, urađenu saglasno Pravilniku o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija („Službeni glasnik RS“, broj 8/11 i 2/14), sa popunjenim obrascom dozvole za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanicu. U obrascu obavezno popuniti geografske koordinate u WGS84 sistemu (WGS84 koordinate odrediti precizno pomoću GPS-a).

PITANJE: Koja su potrebna dokumenta za izdavanje dozvole za radio-stanice na vazduhoplovu ili brodu?

ODGOVOR: Za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanice na vazduhoplovu uz zahtev i popunjen odgovarajući Obrazac zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole ZPDV potrebno je dostaviti i: uverenje o registraciji vazduhoplova; rešenje Agencije za privredne registre o registraciji delatnosti vlasnika (ukoliko je vazduhoplov u vlasništvu pravnog lica) ili kopiju lične karte, ako je vlasnik vazduhoplova fizičko lice; dokaz o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB (samo ako je vlasnik vazduhoplova pravno lice) i  tehničke karakteristike svakog od radio - uređaja. Potrebno je upisati sve radio – uređaje koji se nalaze na vazduhoplovu.

ODGOVOR: Za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanice na brodu ili drugom plovilu uz zahtev i popunjen odgovarajući Obrazac zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole ZPDB potrebno je dostaviti i: plovidbenu dozvolu/brodsko svedočanstvo ili neki drugi dokaz o vlasništvu plovila (ugovor o kupovini/zakupu plovila, Rešenje Privrednog suda o upisu vlasništva nad plovilom); rešenje Agencije za privredne registre o registraciji delatnosti i dokaz o dodeljenom PIB ( ukoliko je plovilo u vlasništvu pravnog lica )  ili kopiju lične karte ako je vlasnik plovila fizičko lice; tehničke karakteristike svakog od radio – uređaja; rešenje nadležnog ministarstva  za infrastrukturu – Sektor za rečni saobraćaj ,  o imenu i pozivnom znaku plovila.

PITANJE: Kako se vrši evidentiranje CB radio-stanice?

ODGOVOR: Detaljne informacije u vezi CB radio-stanica se nalaze u Pravilniku o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 28/13) na sajtu Agencije.

Za evidentiranje CB radio-stanice neophodno je popuniti ERFOO3 obrazac koji se nalazi u Prilogu 3 Pravilnika.

PITANJE: Koja su potrebna dokumenta za izdavanje radio-amaterske licence i radio-amaterske dozvole?

ODGOVOR: Za izdavanje radio-amaterske licence potrebno je Agenciji dostaviti sledeća dokumenta:

 • popunjen i overen Zahtev za izdavanje radio-amaterske licence - Obrazac ZRLA. Obrazac se nalazi na sajtu RATEL-a, 
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje radio-amaterske licence,
 • potrebno je dostaviti i Potvrdu o dodeli pozivnog znaka koju izdaje Savez radio-amatera Srbije ako se:
 1. zahtev podnosi po prvi put,
 2. menja pozivni znak, ili
 3. menja radio-amaterska klasa,
 • potrebno je dostaviti i Potvrdu o položenom stručnom ispitu za odgovarajuću klasu ako se:
 1. zahtev podnosi po prvi put, ili
 2. menja radio-amaterska klasa,
 • očitanu ličnu kartu (za maloletna lica je potrebno dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih i overenu pisanu saglasnost roditelja),

Agencija na osnovu podnete dokumentacije izdaje radio-amatersku licencu na period od 10 godina.

ODGOVOR: Za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu, potrebno je Agenciji dostaviti sledeća dokumenta:

 • Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu Obrazac ZPDLA, odnosno obrazac ZPDKA za klupsku amatersku radio-stanicu. Obrasci se nalaze na sajtu RATEL-a.
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje pojedinačne dozvole za ličnu odn. klupsku amatersku radio-stanicu,
 • ako se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za ličnu amatersku radio-stanicu, potrebno je dostaviti kopiju radio-amaterske licence, a ako se podnosi zahtev za klupsku amatersku radio-stanicu, potrebno je dostaviti кopiju radio-amaterske licence odgovornog lica organizacije radio-amatera, koja podnosi zahtev,
 • očitanu ličnu kartu, (za maloletna lica je potrebno dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih i overenu pisanu saglasnost roditelja),
 • Potvrdu o dodeljenom pozivnom znaku za klupsku, repetitorsku ili radio-far stanicu, koju izdaje Savez radio-amatera Srbije,
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar ako se podnosi zahtev za klupsku, repetitorsku ili radio-far stanicu;

Za sve radio-stanice koje poseduje jedan radio-amater, Agencija izdaje jednu dozvolu za ličnu amatersku radio-stanicu sa rokom važnosti od 10 godina.

Za sve radio-stanice koje poseduje jedna organizacija radio-amatera i koje imaju jedinstveni pozivni znak, Agencija izdaje jednu dozvolu za klupsku amatersku radio-stanicu sa rokom važnosti od 10 godina

Naknada za izdavanje radio-amaterske licence kao i pojedinačne dozvole iznosi 1000,00 dinara i propisana je Pravilnikom o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 34/13) Član 3. tačka 18.

PITANJE: Namena i uslovi korišćenja određenih frekvencijskih opsega.

ODGOVOR: Namena i uslovi korišćenja određenih frekvencijskih opsega su u skladu sa Planom namene radio-frekvencijskih opsega.

PITANJE: Način korišćenja frekvencija u opsezima gde se frekvencije koriste po režimu opšteg ovlašćenja, pre svega u 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz i 5725-5875 MHz.

ODGOVOR: Radio stanice za širokopojasne sisteme za prenos podataka i bežične pristupne sisteme, uključujući radio mreže sa lokalnim pokrivanjem (WAS/RLANs) u otvorenom prostoru, mogu koristiti frekvencije u 2400-2483.5 MHz  i 5470-5725MHz. Opseg 5725-5875 MHz se može koristiti za širokopojasne fiksne bežične pristupne sisteme (BFWA). Radio stanice moraju da rade u skladu sa Prilogom 2 tačka 2.1 i 2.2 Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja. Ove stanice se evidentiraju. Instrukcije o popunjavanju i dostavljanju prijava za evidentiranje, kao i obrasci prijava se nalaze na sajtu agencije. Evidencija i korišćenje frekvenija se ne naplaćuje.

PITANJE: Način korišćenja frekvencija u frekvencijskim opsezima 72-76 /82-86 GHz.

ODGOVOR: Frekvencijski opsezi 72-76/82-86 GHz su namenjeni za fiksne, radio-relejne veze. Radio stanice moraju da rade u skladu sa Prilogom 2 tačka 2.3 Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja. Ove stanice se evidentiraju. Instrukcije o popunjavanju i dostavljanju prijava za evidentiranje, kao i obrasci prijava se nalaze na sajtu agencije. Evidencija i korišćenje frekvenija se ne naplaćuje.

PITANJE: Predlog frekvencija za planiranje radio-relejnih veza.

ODGOVOR: U zavisnosti od postojećeg stanja u konkretnom frekvencijskom opsegu.

Poštanske usluge

PITANjE: Koji je postupak za dobijanje dozvole za obavljanje poštanskih usluga?

ODGOVOR: Potrebno je popuniti propisani obrazac Zahtev za dodelu dozvole – odobrenja za obavljanje ostalih poštanskih usluga, koji se može preuzeti na internet stranici RATEL-a, link: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-izdavanje-dozvola. Uz popunjen Zahtev potrebno je priložiti i spisak obaveznih priloga navedenih u Zahtevu i to:

1. Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje ostalih poštanskih usluga – koji se dobija od Ministarstva informisanja i telekomunikacija;
2. Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga – koji su doneti na osnovu zakona i podzakonskih akata pod kojima je poštanski operator dužan da obavlja poštanske usluge;
3. Cenovnik poštanskih usluga – dokument koji je usaglašen sa Opštim uslovima (svaka usluga navedena u opštim uslovima, ukoliko nije naznačeno da je besplatna, mora imati cenovni stav u cenovniku i obrnuto, u cenovniku ne može biti cenovni stav za uslugu koja nije navedena u opštim uslovima);
4. Rešenje/Izjava o identifikacionom znaku podnosioca zahteva – rešenje iz Zavoda za intelektualnu svojinu o registraciji žiga (logoa). Ukoliko ne posedujete ovaj dokument potrebno je da priložite potpisanu i overenu Izjavu koja sadrži otisnut ili odštampan logo i na kojoj će pisati da pod moralnom i materijalnom odgovornošću tvrdite da je otisnuti znak, logo poštanskog operatora;
5. Ovlašćenje za potpisivanje zahteva – dokument koji se podnosi ukoliko Zahtev ne podnosi zakonski zastupnik.

RATEL je dužan da o urednom zahtevu za dodelu dozvole odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Poštanski operator je dužan da RATEL-u uplati taksu za izdavanje dozvole po instrukcijama koje će mu biti dostavljene na mejl adresu nakon podnošenja Zahteva za dodelu dozvole.

PITANjE: Šta je univerzalna poštanska usluga?

ODGOVOR: Univerzalna poštanska usluga je usluga od opšteg interesa i predstavlja skup poštanskih usluga koje se obavljaju u kontinuitetu na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, u okviru propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije.

PITANjE: Šta su rezervisane poštanske usluge?

ODGOVOR: Članom 24. Zakona o poštanskim uslugama definisane su rezervisane poštanske usluge, kao deo univerzalne poštanske usluge, čije je obavljanje u isključivoj nadležnosti javnog poštanskog operatora odnosno JP "Pošta Srbije". Na cenovnik rezervisanih poštanskih usluga, saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Rezervisane poštanske usluge obuhvataju:

 • prijem i/ili preradu i/ili prevoz i/ili uručenje pismonosnih poštanskih pošiljaka mase do 50 grama;
 • prijem i/ili preradu i/ili prevoz i/ili uručenje pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, kao preporučenih poštanskih pošiljaka, bez obzira na limite;
 • prijem i/ili prenos i/ili isplatu poštanskih uputnica.

Pismonosne pošiljke mase do 50 grama ne smatraju se rezervisanim poštanskim uslugama, ako im je cena jednaka ili viša od iznosa koji je dva i po puta veći od cene pismonosne pošiljke najbrže kategorije prema važećem cenovniku ovlašćenog poštanskog operatora, davaoca univerzalne poštanske usluge.

Javni poštanski operator je ovlašćen da pismonosne pošiljke do 50 grama obavlja kako u unutrašnjem, tako i u međunarodnom poštanskom saobraćaju.

PITANjE: Šta je zabranjeno da se prenosi poštanskim kanalima?

ODGOVOR: Zabranjen je prijem, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka koje sadrže:

 • opasne i štetne materije, kao i predmete koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i oštetiti druge poštanske pošiljke, osim materija u vezi sa kojima je postupanje uređeno posebnim zakonom, međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim aktima;
 • narkotike i psihotropne supstance, osim kada su pošiljalac i primalac ovlašćeni za njihov promet odnosno za njihovu upotrebu;
 • materijale pornografskog ili erotskog karaktera koji prikazuju seksualnu eksploataciju dece (dečiju pornografiju), odnosno seksualne radnje ljudi koje se odnose na životinje i nekrofiliju;
 • proizvode ili supstance koje mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu zbog svoje prirode ili ambalaže, odnosno pakovanja;
 • novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama;
 • žive životinje, osim životinja čiji je prijem i slanje uređen opštim uslovima operatora za obavljanje poštanskih usluga;
 • predmete čiji je uvoz zabranjen u državi u koju se šalje;
 • druge materije, odnosno predmete čije slanje je zabranjeno drugim propisima.

PITANjE: Kolika je naknada štete za neisporučene ili oštećene poštanske pošiljke?

ODGOVOR: Poštanski operator je dužan da poštansku pošiljku uruči primaocu u stanju u kome je primljena od pošiljaoca.

Za prouzrokovanu štetu koja je nastala u međunarodnom poštanskom saobraćaju, poštanski operator odgovara u skladu sa međunarodnim aktima, u granicama utvrđene odgovornosti.

Za prouzrokovanu štetu koja je nastala u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, poštanski operator je dužan da korisniku isplati naknadu štete i to:

 • za gubitak ili potpuno oštećenje vrednosne poštanske pošiljke - iznos označen na pošiljci uvećan za poštarinu naplaćenu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku umanjenu za poštarinu po vrednosti;
 • za gubitak ili pogrešnu isplatu uputnice - iznos u visini iznosa označenog na uputnici, uvećan za desetostruki iznos naplaćene poštarine za prijem, prenos i isplatu uputnice;
 • za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine vrednosne poštanske pošiljke - iznos u visini utvrđenog dela oštećenja ili umanjenja sadržine;
 • za gubitak ili potpuno oštećenje registrovane poštanske pošiljke - desetostruki iznos naplaćene poštarine;
 • za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine registrovane poštanske pošiljke - iznos u visini utvrđenog dela oštećenja ili umanjenja sadržine;
 • za neizvršenu, nepotpuno ili pogrešno izvršenu poštansku uslugu registrovane poštanske pošiljke - petostruki iznos naplaćene poštarine;
 • za prekoračenje roka za uručenje registrovane poštanske pošiljke - trostruki iznos naplaćene poštarine.

Indirektna šteta ili izmakla dobit se ne uzima u obzir prilikom obračuna naknade štete.

Poštanski operator je dužan da nadoknadi štetu onom korisniku koji je platio poštarinu za prenos pošiljke.

Poštanski operator se oslobađa odgovornosti za naknadu štete ako je:

 • šteta nastala usled više sile;
 • prijem, prerada, prevoz i uručenje poštanske pošiljke obavljeno u skladu sa odredbama zakona kojim se reguliše obavljanje poštanskih usluga i propisa donetih na osnovu tog zakona;
 • šteta nastala usled propusta pošiljaoca u vezi sa izborom poštanske usluge ili obezbeđenjem njene sadržine;
 • adresa nepotpuna ili netačna.