Međunarodna saradnja

RATEL sarađuje sa međunarodnim organizacijama, regulatornim telima i drugim stručnim institucijama u cilju praćenja razvoja elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, regulacije tržišta i izmena u regulativi i međunarodnim aktima, koje se tiču uvođenja novih usluga i tehnologija.

Elektronske komunikacije

RATEL je član Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union - ITU), Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih administracija (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) i Evropskog instituta za standardizaciju u telekomunikacijama (European Telecommunications Standards Institute - ETSI).

U okviru Međunarodne unije za telekomunikacije, predstavnici RATEL-a učestvuju u radu brojnih ekspertskih radnih grupa iz oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, radiodifuzne, terestričke i satelitske službe, širokopojasnog interneta, infrastrukture i mreža za transport, standardizacije numeracije, indikatora razvoja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kvaliteta usluga, kao i u sastancima Svetske konferencije o radio-komunikacijama. 

Kao deo saradnje sa CEPT-om, RATEL učestvuje u radu Komiteta za elektronske komunikacije (Electronic Communications Committee – ECC), projektnog tima koji se bavi oblašću IMT (International Mobile Telecommunications) tehnologija sa stanovišta razvoja regulative za postojeće i nove generacije mobilnih komunikacija (PT1), radne grupe za oblast upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (WG FM), radne grupe za oblast tehničkih smernica za upravljanje RF spektrom (WG SE) i grupe za pripremu konferencija odgovorne za pripremu studija i zajedničkih evropskih predloga (European Common Proposals - ECPs) za Svetsku konferenciju o radio-komunikacijama.

Od 2012. godine RATEL je punopravni član Grupe nezavisnih regulatora (Independent Regulators Group - IRG), dok u Telu evropskih regulatora za elektronske komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) ima status učesnika bez prava glasa i prisustvuje sastancima Odbora regulatora (Board of Regulators – BoR), Upravnog odbora (Management Board - MB) i Mreže za kontakt (Contact Network – CN), a od 2013. godine predstavnici RATEL-a aktivno učestvuju i u radu ekspertskih radnih grupa BEREC-a.

RATEL sarađuje sa Agencijom Evropske unije za sajber bezbednost (European Union Agency for Cyber Security - ENISA), u okviru ekspertske grupe za pitanja integriteta i bezbednosti komunikacione infrastrukture, mreža i usluga - ECASEC (bivša ekspertska grupa za Član 13a).

Pored toga, RATEL učestvuje u radu Grupe za politike upravljanja RF spektrom (Radio Spectrum Policy Group - RSPG), visokog ekspertskog nivoa, koja pomaže Evropskoj komisiji u razvoju politike upravljanja radio-frekvencijskim spektrom. Srbija je u ovu grupu primljena sa statusom posmatrača, čime je RATEL-u omogućeno da bliže prati strategiju korišćenja radio-frekvencijskog spektra u bližoj i daljoj budućnosti u Evropi.

RATEL je član REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association), asocijacije koja okuplja imenovana tela, organizacije koje se bave ocenjivanjem usaglašenosti radio-opreme, konsultantska preduzeća, proizvođače i administracije u Evropskom ekonomskom prostoru i u zemljama koje imaju ugovor o međusobnom priznavanju sa EU. Značaj članstva u REDCA se ogleda u pristupu bitnim informacijama u oblasti radio-opreme i razmeni iskustava u sprovođenju Direktive o radio-opremi.

Poštanske usluge

RATEL sarađuje sa Međunarodnim biroom Svetskog poštanskog saveza (Universal Postal Union - UPU)Evropskim komitetom za poštansku regulativu (CERP) i Grupom evropskih regulatora za poštanske usluge (European Regulators Group for Postal Services - ERGP).

Predstavnici RATEL-a imaju priliku da učestvuju na sastancima radnih grupa Svetskog poštanskog saveza koji se odnose na teme od značaja za poštansku regulativu, kao i u aktivnostima radnih grupa CERP-a, a kao posmatrači i u radu radnih grupa ERGP-a.

RATEL sarađuje sa svim međunarodnim organizacijama iz domena regulatorne aktivnosti u poštanskom sektoru, a posebno sa poštanskim regulatorima zemalja u okruženju.

Informaciona bezbednost

Nacionalni CERT je akreditovan na međunarodnoj listi CERT timova međunarodne platforme za podršku aktivnostima centara za reagovanje na ugrožavanje bezbednosti informacionih sistema „Trusted Introducer“. Zahvaljujući ovom članstvu RATEL, odnosno Nacionalni CERT, prati, prikuplja i razmenjuje pravovremene i pouzdane informacije o incidentima i rizicima u oblasti informacione bezbednosti. Aktivnim učešćem na međunarodnim skupovima i radionicama RATEL doprinosi unapređenju zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima.

Nacionalni CERT je od februara 2020. godine punopravni član najveće svetske organizacije FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) koja povezuje CERT-ove širom sveta. Na ovaj način je postao prvi CERT u Republici Srbiji koji je član ove organizacije.

Bilateralna saradnja

U cilju jačanja saradnje sa kolegama iz drugih država, RATEL je sa brojnim regulatornim telima zaključio memorandume o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacione bezbednosti, kojima je predviđena redovna razmena informacija o razvoju sektorske politike i strategije, kao i sastanci eksperata radi proučavanja i upoređivanja tehničkih, pravnih, ekonomskih i drugih aspekata regulatornih aktivnosti u ovim oblastima. Posebna pažnja je posvećena saradnji sa regulatorima iz okruženja, radi razmene iskustava i stavova o važnim pitanjima koja se odnose na regulisanje i razvoj tržišta.