Savet

U  skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18–dr. zakon), Narodna skupština Republike Srbije je na Drugoj sednici, Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, održanoj 11. marta 2021. godine donela Odluku o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske („Službeni glasnik RS“, broj 21 od 12. marta 2021. godine).

Danom stupanja na snagu novog Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 35/23), 7. maja 2023. godine, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je nastavila da, kao Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), obavlja regulatorne i druge poslove u okviru delokruga i nadležnosti propisanih tim zakonom i posebnim zakonima kojima se uređuje oblast poštanskih usluga i informacione bezbednosti. Članovi Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge nastavili su da obavljaju svoje dužnosti kao članovi Saveta, do isteka mandata na koji su izabrani.

Članovi Saveta:

Ime i prezime Funkcija
Dragan Kovačević predsednik Saveta
Petar Stijović zamenik predsednika Saveta
dr Vladimir Krstić član Saveta
profesor dr Dejan Marković član Saveta

dr Slobodan Ristić

član Saveta